APELACJA

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba
że ustawa stanowi inaczej (art. 105 § 1 kpw), np. w art. 92 § 1 pkt 6 kpw.
Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku (art. 447 § 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw).
Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych
(art. 447 § 2 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw).
Wniesienie apelacji przed upływem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia wywołuje
skutki wskazane w art. 35 § 1 kpw (wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza stronie wraz
z uzasadnieniem jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia, chyba
że ustawa stanowi inaczej) i podlega rozpoznaniu; można ją uzupełnić w terminie wskazanym powyżej
(art. 105 § 2 kpw).
O przyjęciu apelacji zawiadamia się strony, obrońców i pełnomocników, po czym akta przekazuje się
niezwłocznie sądowi odwoławczemu (art. 105 § 3 kpw).
Strony mają prawo uczestniczyć w rozprawie i w posiedzeniu sądu odwoławczego. Udział stron nie jest
obowiązkowy, chyba że prezes sądu lub sąd tak zarządzi. Obowiązkowy jest jednak udział obrońcy w wypadku
określonym w art. 21 § 1 kpw (art. 106 § 1 kpw).
Sąd odwoławczy na żądanie obwinionego pozbawionego wolności zarządza jego sprowadzenie na
rozprawę, chyba że uzna za wystarczający udział w rozprawie jego obrońcy. Jeżeli obwiniony nie ma obrońcy,
wyznacza się obrońcę z urzędu (art. 106 § 2 kpw).
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych o terminie stron i ich przedstawicieli procesowych nie
tamuje rozpoznania sprawy, chyba że stawiennictwo było obowiązkowe (art. 106 § 3 kpw).
Sąd odwoławczy może, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na
rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyśpieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo
przewodu w całości lub w znacznej części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą (art. 106a kpw).
Uzasadnienie wyroku sąd odwoławczy sporządza w terminie 7 dni (art. 107 § 1 kpw).
Uzasadnienie wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji sporządza się wyłącznie na
żądanie strony złożone w terminie zawitym 7 dni od daty wydania wyroku przez sąd odwoławczy (art. 107 § 2 kpw).
W uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd, wydając wyrok, oraz dlaczego zarzuty i wnioski
apelacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne (art. 107 § 3 kpw).
 
Powrót
Góra