IDENTYFIKACJA N.N. ZWŁOK

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Środki masowego przekazu coraz częściej dostarczają informacji o zaginięciach osób. Po-
twierdzają to również statystyki policyjne, z których wynika, że nie we wszystkich wypadkach
zaginionego udaje się odnaleźć. Zwiększa się również liczba zaginionych obywateli polskich
poza granicami naszego kraju. Nowym problemem jest rosnąca liczba osób, których toż-
samości z różnych przyczyn nie można ustalić (np. osoby chore psychiczne, z zaburzeniami
o charakterze neurodegradacyjnym). Z roku na rok wzrasta liczba ujawnionych szczątków
ludzkich, które pozostają niezidentyfikowane.
Powyższe zjawiska urastają do rangi problemu społecznego, któremu poświęcone
są liczne doniesienia prasowe i programy telewizyjne, jak: „Ktokolwiek widział, kto-
kolwiek wie...” lub „Magazyn kryminalny 997”. Programy te nie tylko cieszą się dużą
oglądalnością, lecz także wywołują reakcje telewidzów polegające na współpracy
z twórcami programu lub policją, czego efektem jest uzyskiwanie nowych informacji
o poszukiwanej osobie. Należy także wspomnieć o działalności organizacji pozarzą-
dowych, takich chociażby jak Itaka — Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i La
Strada — Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.
 
Powrót
Góra