METODY UJAWNIANIA ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Ze względu na rodzaj śladu i zastosowaną metodę, ujawnianie2
może być procesem prostym
lub złożonym. Dobór metody jest uzależniony od rodzaju śladu biologicznego, jego wiel￾kości i ilości, a także od rodzaju podłoża, na którym ślad występuje. Znikoma ilość śladu
biologicznego lub jego szczególne właściwości są przesłanką do szczególnej ostrożności
w wyborze metody ujawniania śladu. Istotnym czynnikiem jest tu także czas, jaki upłynął od
momentu powstania śladu do jego ujawnienia — ślady ujawniane po długim czasie zwykle
wymagają złożonej procedury. W trakcie ujawniania śladów biologicznych należy ponadto
uwzględnić ich specyfikę polegającą na dynamicznych zmianach ich właściwości.
Wyróżnia się następujące metody ujawniania śladów biologicznych:
— wzrokowe, bez użycia dodatkowych środków,
— optyczne (z zastosowaniem UV, podczerwieni, światła widzialnego),
 
Powrót
Góra