PODSTAWY PRAWNE DAKTYLOSKOPOWANIA OSÓB

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Podstawy prawne daktyloskopowania osób zawierają się w kodeksie postępowania karnego19 oraz ustawie o Policji. W k.p.k. są to art. 74 § 2 pkt 121 oraz art. 74 § 322.
Na podstawie § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych
i administracji z 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji
o osobach (DzU nr 170, poz. 1203) komendant główny Policji wydał decyzję nr 407
z 3 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o nazwie
„Centralna Registratura Daktyloskopijna” (Dz. Urz. nr 15, poz. 73).
Decyzja określa:
1) datę utworzenia i podstawy prawne prowadzenia Centralnej Registratury Daktyloskopijnej (dalej: CRD);
2) cel prowadzenia i zakres informacji przetwarzanych w CRD;
3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie CRD oraz uprawnione do korzystania z niej;
4) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia CRD oraz zapewniających zgodne
z prawem efektywne, sprawne i ekonomiczne przetwarzanie informacji zgromadzonych w CRD

Podstawy prawne daktyloskopowania osób
Art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.
• Oskarżony
• Podejrzany
Art. 74 § 3 k.p.k.
• Osoba podejrzana
• Świadek
Art. 15 ust. 4 ustawy o Policji
• Osoba, której tożsamości nie można ustalić w inny sposób
Art. 20 ust. 2 ustawy o Policji
• Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego
• Nieletni, który dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
• Osoby o nieustalonej tożsamości
• Osoby ukrywające swoją tożsamość
• Osoby poszukiwane
Art. 14 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach
• Cudzoziemiec zatrzymany podczas nielegalnego przekroczenia granicy
Art. 93 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
• Cudzoziemiec wydalony z terytorium RP
Art. 101 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach • Każdy cudzoziemiec zatrzymany na terenie RP
 
Powrót
Góra