Uzyskiwanie materiału porównawczego do badania śladów stóp

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Zabezpieczone ślady dowodowe stanowią podstawę do określenia rodzaju i sposobu
pobrania materiału porównawczego. Na podstawie wstępnej oceny śladów dowodowych
z uwzględnieniem wielkości buta lub stopy, kształtu i wzoru protektora buta, innych cech
powstałych w trakcie produkcji oraz cech nabytych w czasie eksploatacji obuwia, określa się
rodzaj i cechy poszukiwanego materiału porównawczego. Do badań porównawczych śladów
obuwia najlepiej jest dostarczyć buty. W sporadycznych wypadkach można dostarczyć ślady
porównawcze wykonane kwestionowanym obuwiem, utrwalone w sposób podobny jak
materiał dowodowy. W wypadku zniszczenia obuwia (celowego lub naturalnego zużycia)
przez osoby podejrzane można podjąć próbę ujawnienia i zabezpieczenia śladów butów
w mieszkaniu, obejściu i terenie przyległym. Różnice wzoru protektora oraz wielkości obuwia
rzędu kilku rozmiarów są podstawą do wyeliminowania danego obuwia jako ewentualnego
materiału porównawczego. W wypadku gdy materiałem dowodowym jest odbitka stopy
odzianej, należy pobrać odbitkę stopy uczernionej farbą daktyloskopijną w warunkach zbli-
żonych do tych, w jakich powstał ślad dowodowy. Zebrany materiał porównawczy należy
opisać, oznaczyć i opakować. Na podstawie czynności pobrania materiału porównawczego
sporządza się protokół — oględzin, przeszukania, pobrania materiału porównawczego.
 
Powrót
Góra