WEZWANIE

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Wszelkie pisma przeznaczone dla uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, by treść ich nie
była udostępniona osobom niepowołanym (art. 128 § 2 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw).
Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem
zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem
sposób doręczenia (art. 130 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw).
Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe albo pracownika organu
wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności — przez Policję (art. 131 § 1 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw).
W wezwaniu należy (art. 129 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw):
¾ oznaczyć organ wysyłający
¾ podać:
9 w jakiej sprawie,
9 w jakim charakterze,
9 miejsce,
9 czas stawienia się adresata,
¾ poinformować, czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe,
¾ uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.
Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących
im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich
poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji (art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw).
 
Powrót
Góra