WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
amy krwi znajdujące się na miejscu zdarzenia (na przedmiotach, ciele ofiary) oprócz
informacji o ich „dawcy” mogą dostarczyć też wiadomości związanych z przebiegiem zda￾rzenia, np. jaka była pozycja ofiary w chwili napaści, jakie ruchy wykonał napastnik. Ślady
mogą też wskazać drogę ucieczki sprawcy
itp. Odtworzenie mechanizmu powstania
plam krwi pozwala udzielić odpowiedzi na
następujące pytania: gdzie, w jaki sposób,
przy pomocy czego? Próba rekonstrukcji
przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu
krwawych plam opiera się na analizie
między innymi ich lokalizacji i rozmiesz￾czenia względem siebie, kształtu, wielkości,
stopnia wysycenia i rodzaju powierzchni,
na których ślady się znajdują.
W tego typu wnioskowaniu podstawowe
znaczenie ma sporządzenie prawidłowej
dokumentacji miejsca zdarzenia. Ślady
krwi powinno się fotografować zgodnie
z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Na foto￾grafiach ogólnych powinno być widoczne miejsce zdarzenia, a za pomocą odpowiednich
znaków — wskazane plamy krwawe. Na fotografiach szczegółowych należy ująć szczegóły
plam, ich kształt i wielkość oddaną za pomocą skalówki. Uzupełnieniem dokumentacji
poglądowej powinien być szkic. Protokół oględzin wraz z dokumentacją poglądową stanowi
wartościowy materiał, na podstawie którego można podjąć próbę wnioskowania w związku
z rekonstrukcją przebiegu zdarzenia. W tym względzie bardzo pomocne jest uczestnictwo
biegłego w oględzinach miejsca zdarzenia, a także jego dostęp do akt sprawy
 
Powrót
Góra