ZAWIADOMIENIE O NIEWNIESIENIU WNIOSKU O UKARANIE

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Oskarżyciel ma obowiązek poinformować:
¾ ujawnionych pokrzywdzonych o:
9 przesłaniu wniosku do sądu (art. 26 § 1 kpw),
9 odstąpieniu od wniesienia wniosku do sądu (art. 54 § 2 kpw),
¾ zawiadamiającego o wykroczeniu (art. 56a kpw):
9 o odstąpieniu od wniesienia wniosku do sądu (art. 54 § 2 kpw).
O przesłaniu wniosku o ukaranie oskarżyciel publiczny zawiadamia ujawnionego pokrzywdzonego,
wskazując sąd, do którego wniosek skierowano, i pouczając go o uprawnieniach, o których mowa w art. 26
§ 3 kpw.
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela
publicznego lub zamiast niego (art. 25 § 4 kpw).
Pokrzywdzony może w terminie 7 dni od powyższego zawiadomienia oświadczyć, że będzie działać
obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy (uboczny); po upływie tego terminu uprawnienie to
wygasa (art. 26 § 3 kpw).
W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie
wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy — art. 27 § 1 kpw.
W innych sprawach o wykroczenia pokrzywdzony może samodzielnie wnieść o ukaranie jako oskarżyciel
posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania
w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten
organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 § 2 kpw — art. 27 § 1 i 2 kpw.
Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 27 kpw, osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu
wykroczenia, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie (art. 56a
kpw).
 
Powrót
Góra