ZAŻALENIE

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie do
protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczenia lub od daty dokonania
zaskarżonej czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 108 kpw).
Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia
prokuratora i prowadzącego czynności wyjaśniające (art. 465 § 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw).
Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny, a w wypadkach przewidzianych
przez ustawę — sąd.
Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia.
Przepisy rozdziału dotyczące zażaleń stosuje się odpowiednio do przewidzianych w ustawie zażaleń na
czynności lub zaniechanie czynności (art. 467 § 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw).
Uznając zasadność zażalenia, organ odwoławczy stwierdza niezgodność czynności z prawem lub
brak czynności i zarządza, co należy, zwłaszcza w celu naprawienia skutków uchybienia oraz zapobieżenia
podobnym uchybieniom w przyszłości, a także podejmuje inne przewidziane w ustawie środki (art. 467 § 2 kpk
w zw. z art. 109 § 2 kpw).
Oskarżyciel publiczny ma między innymi prawo złożenia zażalenia na:
1. Postanowienie w kwestii właściwości sądu — art. 35 § 3 kpk w zw. z art. 11 § 1 kpw.
2. Postanowienie lub zarządzenie co do sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych
oraz obliczania terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu wydane w pierwszej
instancji — art. art. 105 § 4 kpk w związku z 38 § 1 kpw.
3. Odmowę przywrócenia terminu zawitego — art. 126 § 3 kpk w związku z z art. 38 § 1 kpw.
4. Postanowienie, co do odtworzenia akt sprawy — art. 165 § 2 kpk w związku z z art. 38 § 1 kpw.
5. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania osobie, która złożyła zawiadomienie o popeł-
nieniu wykroczenia, ujawnionemu pokrzywdzonemu oraz organowi, który wniósł wniosek o ukaranie
— art. 59 § 2 kpw.
6. Na postanowienie o umorzeniu postępowania z przyczyn wskazanych w art. 61 § 1 kpw — art. 61 § 2 kpw.
7. Postanowienie o umorzeniu wydane w związku ze stwierdzeniem okoliczności wyłączających orzeka-
nie po wszczęciu postępowania — art. 62 § 2 kpw.
8. Zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia wniosku o uzasadnienie wyroku — art. 422 § 3 kpk
w związku z art. 82 § 1 kpw.
9. Zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu od wyroku nakazowego — art. 94 § 2 kpw.
10. Zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie art. 429. § 1 kpk (Prezes
sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie
lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy) lub art. 120 § 2 kpk (W razie
uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupeł-
nienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu
wezwania) przysługuje zażalenie — art. 429 § 2 kpk w związku z art. 109 § 2 kpw.
11. Postanowienie pozostawiające bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy do innego równorzęd-
nego składu sądu odwoławczego, chyba że zostało wydane przez Sąd Najwyższy — art. 430 § 2 kpk
w związku z art. 109 § 2 kpw.
12. Zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji — art. 530 § 3 kpk w związku z art. 112 kpw.
Inne zażalenia:
1. Na postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców — art. 85 § 2
kpk w zw. z art. 24 § 2 kpw.
2. Na postanowienie sądu w kwestii zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej lub
tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji — art. 41 § 3 kpw.
3. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje
zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone — art. 236 kpk w zw. z art. 44 § 5 kpw.
4. Zatrzymanemu na zatrzymanie do sądu — art. 47 § kpw.
5. Na postanowienie o zabezpieczeniu — art. 48 § 4 kpw.
6. Na postanowienie odmawiające uchylenia kary porządkowej — art. 51 § 3 kpw.
7. Na niewniesienie o ukaranie osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, jeżeli nie
zachodzą okoliczności określone w art. 27 — art. 56a kpw.
8. Na zarządzenie zatrzymania i przymusowe doprowadzenie obwinionego do innego równorzędnego
składu tego sądu — art. 376 kpk w zw. z art. 81 kpw.
 
Powrót
Góra