ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO

Kazimierz

Well-known member
Członek ekipy
Środki przymusu procesowego to przewidziane przez prawo procesowe środki, których celem jest
wymuszenie określonego zachowania się od uczestników postępowania albo zabezpieczenie grożącej obwinionemu kary lub środka karnego. Zaliczamy do nich:
¾ tymczasowe zajęcie i zabezpieczenie przedmiotu (art. 48 kpw),
¾ kara porządkowa (art. 49 i 50 kpw),
¾ przymusowe doprowadzenie
9 świadka (art. 50 § 1, 51, 52 kpw),
9 obwinionego (51–53, 67 § 2, 71 § 4 kpw),
¾ odebranie (art. 50 § 2 kpw)
9 przedmiotu oględzin,
9 dowodu rzeczowego,
¾ ustalenie miejsca pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia (obwinionego).
Kara porządkowa może być nałożona na (art. 49 § 1 kpw) :
¾ świadka,
¾ biegłego,
¾ tłumacza lub
¾ specjalistę,
który:
¾ bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub
¾ bez zezwolenia tego organu samowolnie wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem
albo
¾ bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań,
¾ wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty,

Kara porządkowa
Karę porządkową można nałożyć w wysokości do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania
się do wezwania do 500 złotych (art. 49 § 1 kpw).
Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej
postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne
oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w art. 49 § 1 lub
2 kpw (art. 49 § 3 kpw).
Karę porządkową wskazaną w art. 49 § 1 i 2 kpw uchyla odpowiednio sąd (w postępowaniu sądowym) lub
organ przełożony nad organem, który daną karę nałożył (w toku czynności wyjaśniających) (art. 51 § 2 kpw).
Na postanowienie odmawiające uchylenia kary porządkowej przysługuje ukaranemu zażalenie; jeżeli
postanowienie wydano w toku czynności wyjaśniających, zażalenie rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania
sprawy (art. 51 § 3 kpw).

Przymusowe doprowadzenie
W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można, niezależnie od nałożenia
kary porządkowej, zarządzić jego przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 50 § 1 kpw).
Środki przymusu, o których mowa w art. 49 i 50 kpw (kara porządkowa, przymusowe doprowadzenie świadka,
odebranie przedmiotu), stosuje sąd właściwy do rozpoznania sprawy, a w toku czynności wyjaśniających także
prokurator, jeżeli prowadzi te czynności. W toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez organ inny niż
prokurator, środki przymusu, o których mowa w art. 50 § 1 kpw (przymusowe doprowadzenie świadka), stosuje
sąd właściwy do rozpoznania sprawy na wniosek organu dokonującego tych czynności, a pozostałe środki
przymusu — organ dokonujący czynności wyjaśniających (art. 51 § 1 kpw).
 
Powrót
Góra